BSP kolmik T vk-vk-vk 440
BSP kolmik L sk-vk-vk 441
BSP kolmik T vk-sk-vk 442
BSP kolmik T sk-sk-sk 445
BSP kolmik L suunatav vk-vk-vk reg 4TOD